ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн ECOSERVE төслийн Үндэсний ажлын хэсгийн /LWG/ багийн бүрэлдэхүүний санал солилцох уулзалтуудын талаар.....

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр магистрын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах” Европын Холбооны “ERASMUS+ KA2” төслийг олон улсын болон дотоодын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан уг төслийн хүрээнд Эко Ази БОМДС, Улаантайгын ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа, Аргун манлайлал ТББ-ын төлөөллөөс бүрдсэн Үндэсний ажлын хэсгийг /LWG/ Эко Ази БОМДС түшиглэн байгуулж, багийн бүрэлдэхүүнийг ЭКО АЗИ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн Захирлын тушаалаар баталсан.  Үндэсний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд:

1.    Ц.Адъяасүрэн., Ерөнхий захирал - Төслийн удирдагч

2.    А.Эрдэнэбаяр., Ерөнхий менежер –Төслийн менежер

3.    Э.Доржпагма., Ахлах багш – Төслийн олон улсын багийн гишүүн

4.    Д.Энэбиш., Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн,Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах бүлгийн ахлагч

5.    А.Төмөр-Өлзий., Экологийн тэнхмийн судлаач багш - Төслийн техникийн ажилтан

6.    А.Гүнжээ., Экологийн тэнхмийн Англи хэлний багш - Төслийн орчуулагч

7.    Г.Сэлэнгэ., Нягтлан – Төслийн санхүүгийн менежер

8.    Б.Ичинхорлоо., Улаантайгын ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн - Төслийн хамтрагч

9.    Д.Бямбаа., Аргун манлайлагч ТББ-ын менежер - Төслийн хамтрагч

ECOSERVE төслийн хүрээнд Үндэсний ажлын хэсэг нь анхны уулзалтаа 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсанаас хойш 24 удаагийн санал солилцох уулзалт, хурлыг зохион байгуулсан байна.

Тус уулзалтуудын тоймлон авч үзвэл  дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн байна. Үүнд:

  • Багийн гишүүдийн үүрэг даалгаврын хуваарилалт
  • Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчний хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох нөхцөл байдлын санал асуулгын агуулга боловсруулалт асуулгын үр дүн, анализ
  • Тус санал асуулгад оролцох зорилтот оролцогчдын жагсаалт
  • ECOSERVE төслийн логонд санал өгөх
  • Төслийн мэдээлэл түгээлт болон тогтвортой байдлын стратеги
  • Сургуулийн вэб хуудсандаа тусгайлан ECOSERVE цэс үүсгэн мэдээллээр баяжуулсан.
  • "Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчин сургах киррикилиумын эхний хувилбарыг боловсруулж, Эко Ази  дээд сургуулийн багш нарын семинараар хэлэлцсэн. Одоо сайжруулах ажил хийж байна.
  • Чанарын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
  • Олон улсын багийн хурлуудад танилцуулах илтгэлүүдийн агуулгын боловсруулалтын зэргийн талаар хэлэлцэж үр дүнг төсөл хэрэгжүүлэгч нэгид хүргүүлсэн болно.
2021-11-03 10:25:37