Ажлын багц 6. Судалгааны мэдээлэл болон төслийн үр дүнг түгээх
ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ БОЛОН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэхүү төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь төслийн талаарх мэдээлэлийг оролцогч болон сонирхогч талуудад хүргэн сурталчилж, төслийн тогтвортой байдлыг хангах явдал юм. Үүний тулд төлөвлөгдсөн стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэ...

2021-07-01 11:26:04

Дэлгэрэнгүй..