Ажлын багц 1. Оролцогч талуудын сургалтын хэрэгцээ шаардлагын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ
Монгол Улсын ТХГН-ийн экосистемийн үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчний хэрэгцээ, шаардлагын анхны нөхцөл байдлын судалгааны үр дүн

“ТХГН-ийн экосистемийн үйлчилгээний мэргэжилтэн”-ний хэрэгцээг урьдчилан таамаглах, эрдэмтэн судлаачид, мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлага, мэргэжилтэнүүдийн үнэлгээнд үндэслэн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экос...

2021-07-01 11:09:14

Дэлгэрэнгүй..