Төсөл ба хөтөлбөрүүд
Тосон хулстайн БНГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Тосон Хулстай БНГ 458,5 га газар нутгийг эзэлж байна. Үүнээс Тосон Хулстай БНГ-т хамрагдах сумдаас хамгийн их талбайг Дорнод аймгийн Цагаан –Овоо сум эзлэх бөгөөд 191.6 мянган га талбайтай. Энэ нь тус БНГ–ын 40 гаруй ху ...

2021-06-26 10:57:43

Дэлгэрэнгүй..
Хустайн нурууны БЦГ ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Хустайн Байгалийн цогцолборт газар (ХБЦГ) нь 1992 онд тахь нутагшуулах, тухайн нутгийн экосистемийг хамгаалах зорилгоор байгуулагдсан. ХБЦГ-ын бэлчээрийн төлөв байдал, даацын судалгааг 2016 оны 7-8-р саруудад аргазүйн д...

2021-06-26 10:57:07

Дэлгэрэнгүй..
Дорнод Монголын ДЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Дорнод Монголын ДЦГ болон түүний орчны бүс хүн, малын хөлөөс алслагдмал, уст цэг ховор байдагтай холбоотойгоор доройтолд орсон бэлчээр нутаг байхгүй. Орчны бүсэд цөөн хэдэн айл жилийн туршид амьдрах боловч бэлчээрийн даа...

2021-06-26 10:56:04

Дэлгэрэнгүй..
Хангайн нурууны БЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 1996 оны 43 тоот тогтоолоор Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудын 11 сумын нутгаас нийт 888455 га талбайг Улсын тусгай хамгаалалтад авч Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газрыг байгуулсан б...

2021-06-26 10:54:53

Дэлгэрэнгүй..
Улаан тайгын ДЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Бидний судалгааг хамгаалалтын захиргаанаас тус ДЦГ-ын орчны бүс болох 4 багт төвлөрүүлэн хийхээр даалгавар өгсөн болно. Иймд Төгөл, Шивлэг, Соёо, Мунгараг зэрэг багуудын малчдын 4 улирлын бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ...

2021-06-26 10:54:11

Дэлгэрэнгүй..
Тарвагатайн нурууны БЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Бэлчээр ашиглагчдын хэсэгт бидний хийсэн судалгаанаас үзэхэд Тосонцэнгэл сумын Рашаант багийн Хожуулын голын дагуу 3325 га буюу нийт бэлчээрийн 6.4%-ийг хамарсан бэлчээрийн доройтол бий болсон байна. Энд 149 өрхийн хон...

2021-06-26 10:52:53

Дэлгэрэнгүй..
Монгол дагуур БЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Монгол Дагуурын ДЦГ, түүний орчны бүс Дорнод аймгийн Чулуунхороот, Гурванзагал, Дашбалбар сумдад харьяалагдана. Монгол Дагуурын ДЦГ нь байгалийн бэлчээрийн хувьд онцгой сайн, бэлчээрийн олон зүйлийн үетэн, буурцагтан, ц...

2021-06-26 10:52:01

Дэлгэрэнгүй..
Орхоны хөндийн БЦГ, ТҮҮНИЙ ОРЧНЫ БҮСИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Орхоны хөндийн Байгалийн цогцолбор газарт (ОХБЦГ) 2011, 2013 онуудад хязгаарлалтын бүсэд явуулсан бэлчээрийн судалгааны дүнгүүдийг өөрсдийн судалгааны дүнтэй харьцуулахад орчны бүсийн сул доройтсон бэлчээрийн талбай хязг...

2021-06-26 10:47:51

Дэлгэрэнгүй..
ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

1. Дорнод аймгийн байгаль орчин, бэлчээрийн экосистемийн төлөв, байдлын суурь судалгааны хураангуй 2. Баянхонгор аймгийн зарим сумдын нэн ховор,ховор, ашиглалтанд өртөмхий ашигт ургамлын нөөц, тархацыгтогтоох судалгаан...

2021-06-26 10:41:58

Дэлгэрэнгүй..
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

“Эко-Ази” БОМДС-ийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын гол зорилго нь байгаль орчны салбарт мэргэшсэн профессор багш нарын нөөц боломжид тулгуурлан тус сургуулийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын хамрах цар хүрээг өргө...

2021-06-26 07:41:30

Дэлгэрэнгүй..